Buldhana district official website

जिल्हाधिकारी बुलढाणा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्टेट बँक चौक

बुलढाणा (महाराष्ट्र-४४३००१)

कार्यालय दूरध्वनी: ०७२६२-२४२३०७ ई मेल: Collector.Buldhana@maharashtra.gov.in

-----------------------------------------------------------------------------------

निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा

कार्यालय दूरध्वनी: ०७२६२-२४२४११

महत्वाचे कार्यालयीन दूरध्वनी
जिल्हाधिकारी ०७२६२ २४२३०७
निवासी उपजिल्हाधिकारी ०७२६२ २४२४११
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०७२६२ २४२३०९
जिल्हा पोलीस अधीक्षक ०७२६२ २४२३९५
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी ०७२६२ २४३०४२
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ०७२६२ २४२३१०
जिल्हा आरोग्य अधिकारी ०७२६२ २४२३३८
जिल्हा शल्य चिकित्सक ०७२६२ २४२४२३
तहसीलदार बुलढाणा ०७२६२ २४२२८३
तहसीलदार चिखली ०७२६४ २४२०६८
तहसीलदार देऊळगाव राजा ०७२६१ २३२०६८
तहसीलदार मेहकर ०७२६८ २२४५२४
तहसीलदार लोणार ०७२६२ २२१३५८
तहसीलदार सिंदखेड राजा ०७२६९ २३४२३६
तहसीलदार मलकापूर ०७२६७ २२२०४१
तहसीलदार मोताळा ०७२६७ २४५२३१
तहसीलदार नांदुरा ०७२६५ २२०३००
तहसीलदार खामगाव ०७२६९ २५२१३८
तहसीलदार शेगाव ०७२६५ २५२००८
तहसीलदार जळगाव जामोद ०७२६६ २२१४२६
तहसीलदार संग्रामपूर ०७२६६ २३२२२६
उपविभागीय अधिकारी बुलढाणा ०७२६२ २४२३९१
उपविभागीय अधिकारी मेहकर ०७२६८ २२४५३२
उपविभागीय अधिकारी मलकापूर ०७२६७ २२२१२२
उपविभागीय अधिकारी खामगाव ०७२६३ २५२०४५
उपविभागीय अधिकारी जळगाव जामोद ०७२६६ २२१४२९

बुलढाणा एन आय सी द्वारा विकसन व देखभाल

सर्व माहिती ही संबाधित कार्यालयाकाडून प्राप्त झाली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी एन आय सी जबाबदार राहणार नाही

एन आय सी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा- ४४३००१. ई मेल: mahbul@nic.in