कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन ता.मुक्ताईनगर अंतर्गत असलेल्या उपसा प्रणालीच्या टप्पा क्र. ३ पंप गृहासाठी मौजे इस्लामपूर गट न. १८३ क्षेत्र २.०२ हे ता.जळगाव जामोद येथील जमीन संपादित करणेबाबत ची नोटीस

जाहिरात (शुद्धिपत्रक)जिगाव प्रकल्पांतर्गत सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी व अव्वल कारकुन संवर्ग पदभरती २०१७

जिगाव प्रकल्पांतर्गत सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी व अव्वल कारकुन संवर्ग पदभरती २०१७

कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी यांची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

कंत्राटी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रम आणि अटी व शर्ती

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा प्रक्रीये द्वारे, एजन्सीची निवड करणे बाबत

बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदामध्ये पंजीकृत बेरोजगाराच्या सहकारी सेवा संस्थाना अनामत रकमेत सूटबाबत व सुधारित सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रम आणि अटी व शर्ती

सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

तांत्रिक पॅनेल अधिकारी पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी

मोजें नावखुर्द व हाशमपुर ता जळगाव जामोद जि. बुलडाणा शिवारातील जमिनी संपादित करणेकामी जाहीर नोटीस

बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची SECOND VERIFICATION LIST उमेदवारांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी मूळकागदपत्रे पडताळणीबाबत(Second Document Verification List)

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी मूळकागदपत्रे पडताळणीबाबत

बुलडाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत

तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६ तलाठी पदावर झालेली निवड रद्द करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी आक्षेप बाबत

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्राबाबतची जाहीर सूचना

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी प्राप्त अर्जाची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्राबाबतची गुण निहाय यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना

अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलडाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालयात असलेली महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी

अतिरिक्त ११२ महा-ई-सेवा केंद्र स्तापण करण्याकरिता (दि.०६.०३.२०१७)पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरणेबाबत

बुलडाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2016-17 करीता अंतिम मतदार यादी

बुलढाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रीक निवडणूक-२०१६-१७ करिता मूळ मतदार यादी

बुलढाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रीक निवडणूक-२०१६-१७ करिता पुरवणी मतदार यादी

बुलडाणा जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूका २०१७ मुळ प्रारुप मतदार यादी(गट निहाय)(Disclaimer- सदरची यादी ही भारत निवडणूक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवर आधारीत असुन ती केवळ नागरीकांच्या माहीतीस्तव आहे.)

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा ची सामाईक अनुकंपा यादी व महसूल विभागाची अनुकंपा यादी

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहित

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात.

ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम २००० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना

नगरपरिषद निवडणूक २०१६ अंतीम मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत सूचना

नगर परिषद निवडणूक-२०१६ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत

बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

नगर परिषद अंतिम प्रभाग रचना बुलडाणा/ चिखली/ देऊळगाव राजा/ जळगाव जामोद/मलकापूर/शेगाव/मेहकर/खामगाव/नांदुरा

नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना