बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदामध्ये पंजीकृत बेरोजगाराच्या सहकारी सेवा संस्थाना अनामत रकमेत सूटबाबत व सुधारित सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रम आणि अटी व शर्ती

सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

तांत्रिक पॅनेल अधिकारी पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी प्राप्त अर्जापेकी पात्र व अपात्र गुणवत्ता धारकांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी

मोजें नावखुर्द व हाशमपुर ता जळगाव जामोद जि. बुलडाणा शिवारातील जमिनी संपादित करणेकामी जाहीर नोटीस

बुलडाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची SECOND VERIFICATION LIST उमेदवारांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी मूळकागदपत्रे पडताळणीबाबत(Second Document Verification List)

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी मूळकागदपत्रे पडताळणीबाबत

बुलडाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात अनधिकृत जाहिराती ,घोषणा फलक ,होर्डिंग्ज,पोस्टर्स ई.संदर्भात तक्रार निवारण समिती व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याबाबतची सूचना

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत

खाजगी टँकर ई-निविदा सूचना

तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६ तलाठी पदावर झालेली निवड रद्द करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी आक्षेप बाबत

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्राबाबतची जाहीर सूचना

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी प्राप्त अर्जाची यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्राबाबतची गुण निहाय यादी

बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक व शासकीय जगावरील अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याबाबतची सूचना

अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलडाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालयात असलेली महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी

अतिरिक्त ११२ महा-ई-सेवा केंद्र स्तापण करण्याकरिता (दि.०६.०३.२०१७)पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरणेबाबत

सन २०१६-१७ करिता बुलढाणा जिल्ह्यातील मागील वर्षातील उर्वरित १३ व सन २०१६-१७ मधील उर्वरित १३ असे एकूण २६ रेती स्थळाची ई-लिलाव नी ई निविदा सूचना बाबत

बुलडाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2016-17 करीता अंतिम मतदार यादी

बुलढाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रीक निवडणूक-२०१६-१७ करिता मूळ मतदार यादी

बुलढाणा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रीक निवडणूक-२०१६-१७ करिता पुरवणी मतदार यादी

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रीक निवडणूक-२०१७ करिता मतदार यादी,मतदार संबंधी विविध नमुने/पाकिटे छपाई ई. बाबतची सूचना

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणूक-२०१७ करिता संवेदनशील घटनांची व्हीडीओग्राफी करणे बाबतची ई निविदा बाबत सूचना

तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६ (दिनांक ११.०९.२०१६ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या अनुषंगाने माजी सैनिक संवर्गाची अंतीम निवड/प्रतीक्षा यादी)

तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६ (दिनांक ११.०९.२०१६ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या अनुषंगाने अंतीम निवड/प्रतीक्षा यादी)

बुलडाणा जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूका २०१७ मुळ प्रारुप मतदार यादी(गट निहाय)(Disclaimer- सदरची यादी ही भारत निवडणूक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवर आधारीत असुन ती केवळ नागरीकांच्या माहीतीस्तव आहे.)

ई लायब्ररी प्रवेशाकरीता पात्र उमेदवारांची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा ची सामाईक अनुकंपा यादी व महसूल विभागाची अनुकंपा यादी

श्रीमती उषा संजयकुमार तारगे अयोध्या नगर,प्लाट नं १/४ पोल फक्टरीच्या मागे,जळगाव खान्देश यांना याद्वारे कळविण्यात येते की त्यांनी दि १६/१२/२०१६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे आस्थापना विभागात उपस्थित राहावे

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहित

जिल्ह्यातील महात्मा गांधी राट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पदे तातडीने भरण्याबाबतची जाहिरात(कंत्राटी पदाच्या सरळ मुलाखती बाबत(walk in interview)

समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला मुलींचे जिल्हा/तालुका स्तरीय कार्यान्वित असलेल्या ०६ शासकीय मेस असणाऱ्या वसतिगृहासाठी मागविण्यात आलेल्या ई-निविदा बाबतचा तांत्रिक लिफाफा दि.०५.११.१६ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता उघडण्यात येणार आहे )

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात.

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनाक ११/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या अनुषंगाने प्रारूप निवड/प्रतीक्षा यादी

ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम २००० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना

हॅम रेडियो व वाटर कॅमेरा-प्रथम मुदतवाढ (शोध व बचाव साहित्य खरेदी ई-निविदा सूचना २०१६)

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनाक ११/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा सुधारित रोलनंबर निहाय निकाल

ई लायब्ररी प्रवेश पात्रता परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र-२०१६

ई लायब्ररी प्रवेश पूर्व परीक्षा-२०१६ परीक्षेकरिता पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षा क्रमांक

शुद्धिपत्रक- शोध व बचाव साहित्य खरेदी ई-निविदा सूचना २०१६

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनाक ११/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची सुधारित अंतीम उत्तर सुची.

शोध व बचाव साहित्य खरेदी ई-निविदा सूचना २०१६ (शुद्धीपत्रक)

नगरपरिषद निवडणूक २०१६ अंतीम मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत सूचना

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनांक १०-१०-२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या रोलनंबर निहाय निकालासंबंधी सूचना

ई-ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी ऑफलाईन अर्ज मागविण्याबाबतची माहिती

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनाक ११/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची अंतीम उत्तर सुची.

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Fire)

नगर परिषद निवडणूक-२०१६ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत

वाहन भाड्याने घेण्याबाबातची ई-निविदा (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग.जिल्हा परिषद बुलढाणा)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Account)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Tax)

(तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६) दिनाक ११/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची अंतरिम (तात्पुरती)उत्तर सुची. (सदर उत्तर सूचीवर दिनाक १७/०९/२०१६ रोजी सायंकाळी ५.४५ पावेतो विहित नमुन्यात आक्षेप जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा येथे सादर करावे)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Civil)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Computer)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Electrical)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार अंतीम निवड यादी (Water)

प्रवेश पत्राची Online प्रिंट काढून घेण्याबाबत (तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१६)

अल्प मुदतीची निविदा सूचना (तलाठी संवर्गातील पदभरती- २०१६ अंतर्गत लेखी परीक्षेकरिता OMR (carbonless optical mark reader sheet)उत्तरपत्रिका छपाई करणे व उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामासाठी इच्छुक एजन्सी कडून लिफाफा पद्धतीनुसार निविदा मागवणे बाबत)

बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

नगर परिषद अंतिम प्रभाग रचना बुलडाणा/ चिखली/ देऊळगाव राजा/ जळगाव जामोद/मलकापूर/शेगाव/मेहकर/खामगाव/नांदुरा

प्रारूप निवड यादीच्या अनुषंगाने सूचना पत्रक

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016 गुणानुक्रेमानुसार प्रारूप निवड यादी

संगणक अहर्तेबाबत (जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचे अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा/ खामगाव/मेहकर/मलकापूर/सिंदखेडराजा/जळगाव जामोद यांचे आस्थापनावरील तलाठी संवर्गाची रिक्तपदे भरण्याबाबत)

जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचे अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा/ खामगाव/मेहकर/मलकापूर/सिंदखेडराजा/जळगाव जामोद यांचे आस्थापनावरील तलाठी संवर्गाची रिक्तपदे भरण्याबाबत

दि बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सह. बँक म. बुलडाणा यांची टेंडर नोटीस(सिलेक्शन ऑफ स्पोंसर बँक)

नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषदांमध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016- निकाल(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषदांमध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016-सुधारित आदर्श उत्तरपत्रिका -अभियांत्रिकी सेवा पर्यवेक्षक स्थापत्य (परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

आक्षेप बोलविण्याबाबत (नगरपरिषदामध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भारनेबाबतची जाहिरात(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६))

जिल्हा निवड समिती,बुलढाणा-नगर परिषदांमध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)-सुधारित आदर्श उत्तरपत्रिका

शुद्धिपत्रक (नगरपरिषदामध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भारनेबाबतची जाहिरात)

अंतीम निवड यादी(जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती-२०१६)

सरासरी गुणांची यादी(जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती-२०१६)

न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

शुद्धिपत्रक (नगरपरिषदामध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भारनेबाबतची जाहिरात)

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करावे(नगरपरिषदामध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भारनेबाबतची जाहिरात)

नगरपरिषदामध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भारनेबाबतची जाहिरात

लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना