बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2018-19 मौजे चिंचोली जहागीर ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा येथील चिंचोली जहागीर पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीच्या सरळ खरेदीबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2018-19 मौजे चिंचोली जहागीर ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा येथील चिंचोली जहागीर पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीच्या सरळ खरेदीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2018-19 मौजे चिंचोली जहागीर ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा येथील चिंचोली जहागीर पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीच्या सरळ खरेदीबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2018-19 मौजे चिंचोली जहागीर ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा येथील चिंचोली जहागीर पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीच्या सरळ खरेदीबाबत

28/07/2020 07/08/2020 पहा (690 KB)