बंद

जिगांव प्रकल्पांतर्गत पुनर्वहीत गावठाण मौ. हिंगणा दादगांव ते नारखेड – हिंगणा दादगांव रस्त्यापर्यंत पोहोच रस्त्याकरीता मौ. नारखेड ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पांतर्गत पुनर्वहीत गावठाण मौ. हिंगणा दादगांव ते नारखेड – हिंगणा दादगांव रस्त्यापर्यंत पोहोच रस्त्याकरीता मौ. नारखेड ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पुर्वसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पांतर्गत पुनर्वहीत गावठाण मौ. हिंगणा दादगांव ते नारखेड – हिंगणा दादगांव रस्त्यापर्यंत पोहोच रस्त्याकरीता मौ. नारखेड ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पांतर्गत पुनर्वहीत गावठाण मौ. हिंगणा दादगांव ते नारखेड – हिंगणा दादगांव रस्त्यापर्यंत पोहोच रस्त्याकरीता मौ. नारखेड ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पुर्वसुचना

18/06/2021 02/07/2021 पहा (1 MB)