बंद

भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना

03/12/2018 27/11/2019 पहा (723 KB)