बंद

मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या पुनर्वसन गावठाणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त 3.79 हे.आर. क्षेत्राच्या सरळ खरेदी संदर्भातील जाहीर नोटीस

मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या पुनर्वसन गावठाणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त 3.79 हे.आर. क्षेत्राच्या सरळ खरेदी संदर्भातील जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या पुनर्वसन गावठाणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त 3.79 हे.आर. क्षेत्राच्या सरळ खरेदी संदर्भातील जाहीर नोटीस

मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या पुनर्वसन गावठाणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त 3.79 हे.आर. क्षेत्राच्या सरळ खरेदी संदर्भातील जाहीर नोटीस

09/09/2019 20/09/2019 पहा (367 KB)