बंद

आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत

आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत

आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत

22/07/2021 31/07/2021 पहा (2 MB)