बंद

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. 7 चे टप्पा क्र. 1 चे वितरण कुंड व पंपगृहाचे कामाकरिता मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. 7 चे टप्पा क्र. 1 चे वितरण कुंड व पंपगृहाचे कामाकरिता मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. 7 चे टप्पा क्र. 1 चे वितरण कुंड व पंपगृहाचे कामाकरिता मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. 7 चे टप्पा क्र. 1 चे वितरण कुंड व पंपगृहाचे कामाकरिता मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना

20/02/2020 01/03/2020 पहा (709 KB)