बंद

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे हिंगणा भोटा या गावाचे नियोजित पुनर्वसन करीता मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन 4.68 हे. सरळ खरेदी द्वारे संपादन करण्याची पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे हिंगणा भोटा या गावाचे नियोजित पुनर्वसन करीता मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन 4.68 हे. सरळ खरेदी द्वारे संपादन करण्याची पुर्वसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे हिंगणा भोटा या गावाचे नियोजित पुनर्वसन करीता मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन 4.68 हे. सरळ खरेदी द्वारे संपादन करण्याची पुर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे हिंगणा भोटा या गावाचे नियोजित पुनर्वसन करीता मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन 4.68 हे. सरळ खरेदी द्वारे संपादन करण्याची पुर्वसुचना

12/01/2021 26/01/2021 पहा (1 MB)