बंद

वीज

उप कार्यकारी अभियंता

विद्युत भवन, चिखली रोड, बुलढाणा

ईमेल : sdo285225[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763546

केळवद केंद्र

बुलढाणा अर्बन बँक जवळ, किन्होळा रोड, बुलडाणा

ईमेल : praphulla[dot]chitode[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763577

पाडळी केंद्र

33 के.व्ही. सबस्टेशन पाडळी, अजिंठा रोड, बुलढाणा

ईमेल : praphulla[dot]chitode[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763577

बुलढाणा ग्रामीण – 1

33 के.व्ही जुने सबस्टेशन, चिखली रोड, बुलडाणा

ईमेल : shekdarsiddhesh[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763574

बुलढाणा ग्रामीण – 1

33 के.व्ही. सबस्टेशन सागवन, धाड रोड, बुलढाणा

ईमेल : vmadeshwar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763560

बुलढाणा नागरी – 1

मुठ्ठे ले आउट, डॉ. सय्यद हॉस्पिटल जवळ, बुलढाणा

ईमेल : vew3553[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763553

बुलढाणा नागरी – 2

मुठ्ठे ले आउट, डॉ. सय्यद हॉस्पिटल जवळ, बुलढाणा

ईमेल : likheelesh[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7875763561