बंद

ग्राम व पंचायत

गावे: 2011 च्या जनगणनेनुसार
अ.क्र. तालुका गाव
1 बुलढाणा 97
2 चिखली 145
3 देऊळगांव राजा 64
4 जळगांव (जामोद) 124
5 खामगांव 149
6 लोणार 90
7 मलकापुर 73
8 मेहकर 160
9 मोताळा 123
10 नांदुरा 111
11 संग्रामपुर 122
12 शेगांव 73
13 सिंदखेड राजा 113
एकुण गावांची संख्या 1444
ग्रामपंचायत
अ.क्र. तालुका ग्रामपंचायत
1 बुलढाणा 66
2 चिखली 99
3 देऊळगांव राजा 48
4 जळगांव जामोद 47
5 खामगांव 97
6 लोणार 59
7 मलकापुर 49
8 मेहकर 98
9 मोताळा 65
10 नांदुरा 65
11 संग्रामपुर 50
12 शेगांव 47
13 सिंदखेड राजा 80
एकुण ग्रामपंचायत 870