बंद

जनसांखीकी

2011 च्या जनगणनेनुसार जनसांखीकी माहिती
विवरण संख्या
घराची एकूण संख्या 560089
एकूण लोकसंख्या 2586258
एकूण पुरुषांची लोकसंख्या 1337560
एकूण स्त्री लोकसंख्या 1248698
लिंग गुणोत्तर 934
शहरी लोकसंख्या 548860
ग्रामीण जनसंख्या 2037398
शहरी लोकसंख्येची टक्केवारी 0.2122
लोकसंख्या घनता 268 / चौ.किमी.
साक्षरतेचे प्रमाण 83.4
साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष 90.54
साक्षरतेचे प्रमाण स्त्री 75.84