बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव

 1. जिल्हाधिकारी कार्यालय
 2. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय
 3. निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय
 4. अधिक्षक कार्यालय
 5. महसूल कार्यालय
 6. निवडणूक कार्यालय
 7. रोजगार हमी योजना कार्यालय
 8. नियोजन कार्यालय
 9. पुरवठा कार्यालय
 10. खनिकर्म कार्यालय
 11. पूनर्वसन कार्यालय
 12. सामान्य प्रशासन कार्यालय
 13. नगर पालिका प्रशासन कार्यालय
 14. संजय गांधी योजना कार्यालय
 15. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, जिगाव प्रकल्प
 16. प्रभारी विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, खडकपूर्णा
 17. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, इ. व द.
 18. प्रभारी विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मध्यम प्रकल्प
 19. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, लसिका
 20. विधी कार्यालय
 21. करमणूक कर कार्यालय
 22. दंडाधिकारी शाखा कार्यालय
 23. महसूल कार्यालय