बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हाधिकारी बुलढाणा जिल्हाधिकारी बुलढाणा collector[dot]buldhana[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07262-242307 जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्टेट बँक चौक, बुलढाणा महाराष्ट्र - ४४३ ००१
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उपजिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी 07262-242411 निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही ना.तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा ना.तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा 07262-242683 ना.तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा 07262-242683 तह.(सा.प्रशासन) जि.का.बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही विधी अधिकारी जि.का.बुलढाणा विधी अधिकारी जि.का.बुलढाणा 07262-242411 विधी अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही सहा.करमणूक कर अधिकारी सहा.करमणूक कर अधिकारी 07262-242683 सहा.करमणूक कर अधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही ना.तह.दंडाधिकारी शाखा जि.का.बुलढाणा ना.तह.दंडाधिकारी 07262-242411 ना.तह.दंडाधिकारी शाखा जि.का.बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही ना.तह.(महसूल) जि.कार्या.बुलढाणा ना.तह.(महसूल) 07262-242304 ना.तह.(महसूल) जि.कार्या.बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय अधिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय 07262-242411 अधिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा प्रकल्प अधिकारी न.पा.प्रशासन जिल्हा प्रकल्प अधिकारी न.पा.प्रशासन 07262-246231 जिल्हा प्रकल्प अधिकारी न.पा.प्रशासन कार्यालय बुलढाणा