बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश.

13/02/2024 05/03/2024 पहा (635 KB)