बंद

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिनस्त विविहीत भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिनस्त विविहीत भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिनस्त विविहीत भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या अधिनस्त विविहीत भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

17/07/2018 20/07/2018 पहा (298 KB)