बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश

22/08/2019 30/09/2019 पहा (618 KB)