बंद

भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत

भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत

भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत

16/03/2021 16/05/2021 पहा (2 MB)