बंद

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )

06/09/2023 10/10/2023 पहा (3 MB)