बंद

भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना

02/01/2019 02/04/2019 पहा (1 MB)