बंद

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.

06/09/2023 14/09/2023 पहा (355 KB)