बंद

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)

14/02/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)