बंद

जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 01/2016-17 मौजे गारखेड ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 01/2016-17 मौजे गारखेड ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 01/2016-17 मौजे गारखेड ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 01/2016-17 मौजे गारखेड ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

16/03/2018 26/03/2018 पहा (578 KB)