बंद

जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 16/2013-14 मौजे सिनगांव जहा. ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 16/2013-14 मौजे सिनगांव जहा. ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर प्रगटन भु.सं.प्र.क्र. 16/2013-14 मौजे सिनगांव जहा. ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील जमिन खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव 16/03/2018 26/03/2018 पहा (578 KB)