बंद

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.  

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.  

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.

27/03/2024 04/04/2024 पहा (353 KB)