बंद

जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.    

जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.    
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.    

जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.

16/05/2024 26/05/2024 पहा (483 KB)