बंद

जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा प्रकल्पाकरिता लागणारी जमिन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्याची पुर्वसूचना (मौजे दहीगांव ता.नांदुरा)

जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा प्रकल्पाकरिता लागणारी जमिन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्याची पुर्वसूचना (मौजे दहीगांव ता.नांदुरा)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा प्रकल्पाकरिता लागणारी जमिन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्याची पुर्वसूचना (मौजे दहीगांव ता.नांदुरा)

जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा प्रकल्पाकरिता लागणारी जमिन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्याची पुर्वसूचना (मौजे दहीगांव ता.नांदुरा)

19/03/2018 31/03/2018 पहा (2 MB)