बंद

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत. 

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत. 

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत.

13/02/2024 22/02/2024 पहा (418 KB)