बंद

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या मौजे भोटा ता.नांदुरा च्या पुनर्वसनासाठी मौजे गाडेगाव बु. ता.जळगाव जा. येथील ३२.३७ हे.आर.जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या मौजे भोटा ता.नांदुरा च्या पुनर्वसनासाठी मौजे गाडेगाव बु. ता.जळगाव जा. येथील ३२.३७ हे.आर.जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या मौजे भोटा ता.नांदुरा च्या पुनर्वसनासाठी मौजे गाडेगाव बु. ता.जळगाव जा. येथील ३२.३७ हे.आर.जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या मौजे भोटा ता.नांदुरा च्या पुनर्वसनासाठी मौजे गाडेगाव बु.ता.जळगाव जा. येथील ३२.३७ हे.आर.जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

12/10/2020 22/10/2020 पहा (1 MB)