बंद

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.  

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.  

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/09/2023 23/09/2023 पहा (977 KB)