बंद

मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

12/10/2021 19/10/2021 पहा (273 KB)