बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

31/08/2023 01/02/2024 पहा (325 KB)