बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्यांची मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्यांची मुदतवाढ आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्यांची मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी अजमपुर ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्यांची मुदतवाढ आदेश

27/05/2021 27/06/2021 पहा (216 KB)