बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवड़ी अजमपुर (बुडित क्षेत्र) ता.जलगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्याकरीता 6 महिन्याची मुदतवाढ बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवड़ी अजमपुर (बुडित क्षेत्र) ता.जलगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्याकरीता 6 महिन्याची मुदतवाढ बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवड़ी अजमपुर (बुडित क्षेत्र) ता.जलगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्याकरीता 6 महिन्याची मुदतवाढ बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवड़ी अजमपुर (बुडित क्षेत्र) ता.जलगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्याकरीता 6 महिन्याची मुदतवाढ बाबत

07/12/2021 28/02/2022 पहा (454 KB)