बंद

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे पातोंडा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे पातोंडा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे पातोंडा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसुचना

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण मौजे पातोंडा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीची पूर्वसुचना

11/11/2019 21/11/2019 पहा (363 KB)