बंद

पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस

पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस

पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस

03/09/2021 12/09/2021 पहा (704 KB)