बंद

भु.सं.प्र.क्र. 06/2011-12 मौजे पांढरदेव ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(7) अंतर्गत प्रकरणास 01 वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत

भु.सं.प्र.क्र. 06/2011-12 मौजे पांढरदेव ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(7) अंतर्गत प्रकरणास 01 वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भु.सं.प्र.क्र. 06/2011-12 मौजे पांढरदेव ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(7) अंतर्गत प्रकरणास 01 वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत

भु.सं.प्र.क्र. 06/2011-12 मौजे पांढरदेव ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(7) अंतर्गत प्रकरणास 01 वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत

14/05/2019 24/05/2019 पहा (852 KB)