बंद

प्रेस नोट(01/01/2023) पासून पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत.(Licensing system for District Authority)चा वापर करणे बाबत.

प्रेस नोट(01/01/2023) पासून पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत.(Licensing system for District Authority)चा वापर करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रेस नोट(01/01/2023) पासून पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत.(Licensing system for District Authority)चा वापर करणे बाबत.

प्रेस नोट(01/01/2023) पासून पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत.(Licensing system for District Authority)चा वापर करणे बाबत.

15/02/2023 15/03/2023 पहा (393 KB)