बंद

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक

27/11/2018 19/02/2019 पहा (5 MB)