बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

14/11/2019 11/11/2020 पहा (1 MB)