बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

18/11/2019 18/12/2019 पहा (984 KB)