बंद

भू.प्र.क्र.०५/२०२२ -२३  मौजे.सोनाळा (भाग-१) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीत ६ महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत. 

भू.प्र.क्र.०५/२०२२ -२३  मौजे.सोनाळा (भाग-१) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीत ६ महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.प्र.क्र.०५/२०२२ -२३  मौजे.सोनाळा (भाग-१) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीत ६ महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत. 

भू.प्र.क्र.०५/२०२२ -२३  मौजे.सोनाळा (भाग-१) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीत ६ महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत.

05/07/2024 26/07/2024 पहा (632 KB)