बंद

भू.प्र.क्र.०५/२०२३-२४ मौजे.हिंगणा कवठळ (शेतजमीन) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) ची प्राथमिक अधिसूचना रद्द करणेबाबत.

भू.प्र.क्र.०५/२०२३-२४ मौजे.हिंगणा कवठळ (शेतजमीन) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) ची प्राथमिक अधिसूचना रद्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.प्र.क्र.०५/२०२३-२४ मौजे.हिंगणा कवठळ (शेतजमीन) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) ची प्राथमिक अधिसूचना रद्द करणेबाबत.

भू.प्र.क्र.०५/२०२३-२४ मौजे.हिंगणा कवठळ (शेतजमीन) ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) ची प्राथमिक अधिसूचना रद्द करणेबाबत.

09/07/2024 07/08/2024 पहा (653 KB)