बंद

भू.सं.प्र.क्र. 11/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवाच्या कामासाठी सरळ थेट खरेदी प्रस्ताव (क्षेत्र 0.26 हे.आर)

भू.सं.प्र.क्र. 11/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवाच्या कामासाठी सरळ थेट खरेदी प्रस्ताव (क्षेत्र 0.26 हे.आर)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 11/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवाच्या कामासाठी सरळ थेट खरेदी प्रस्ताव (क्षेत्र 0.26 हे.आर)

भू.सं.प्र.क्र. 11/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवाच्या कामासाठी सरळ थेट खरेदी प्रस्ताव (क्षेत्र 0.26 हे.आर)

21/09/2018 28/09/2018 पहा (685 KB)