बंद

भू.सं.प्र.क्र 16/2017-2018 मौजे आमखेड राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस

भू.सं.प्र.क्र 16/2017-2018 मौजे आमखेड राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र 16/2017-2018 मौजे आमखेड राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस

भू.सं.प्र.क्र 16/2017-2018 मौजे आमखेड राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी सरळ खरेदी प्रस्तावांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस

19/05/2018 29/05/2018 पहा (2 MB)