बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03 / 2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03 / 2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03 / 2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03 / 2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

31/08/2023 30/09/2023 पहा (458 KB)