बंद

भूसंपादन प्र.क्र.02/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा चे जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत गावठाणाचे पुनर्वसनाचे कामाकरिता भूसंपादन क्षेत्र 5.43 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना शुधीपत्रक व कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्र.क्र.02/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा चे जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत गावठाणाचे पुनर्वसनाचे कामाकरिता भूसंपादन क्षेत्र 5.43 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना शुधीपत्रक व कलम 19 ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्र.क्र.02/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा चे जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत गावठाणाचे पुनर्वसनाचे कामाकरिता भूसंपादन क्षेत्र 5.43 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना शुधीपत्रक व कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्र.क्र.02/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा चे जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत गावठाणाचे पुनर्वसनाचे कामाकरिता भूसंपादन क्षेत्र 5.43 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना शुधीपत्रक व कलम 19 ची अधिसुचना

07/12/2021 31/01/2022 पहा (2 MB)