बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2019-20 मौजे आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आंबेवाडी पाझर तलावाच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2019-20 मौजे आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आंबेवाडी पाझर तलावाच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2019-20 मौजे आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आंबेवाडी पाझर तलावाच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2019-20 मौजे आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आंबेवाडी पाझर तलावाच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

17/12/2021 28/12/2021 पहा (783 KB)