बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मधील आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक 8 चे कलमासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मधील आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक 8 चे कलमासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मधील आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक 8 चे कलमासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मधील आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक 8 चे कलमासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

10/06/2021 28/04/2022 पहा (2 MB)