बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

18/06/2021 30/05/2022 पहा (1 MB)